Accueil

Sacre Coeur

Histoire

Mémorial

Budokan

Memorial

Musashi

L'Index

Biographie

Shogun

Mori

Socle de l'Alliance

Liens

Photos

Contact

Keys

דגלי חבלי הרון-האלפ ובורגון, דגל האנדרטה יפן-צרפת/צרפת-יפן שבעיר מימסאקה, יפן ודגל צרפת, מתנופפים בחזית המבנה לכבוד בודוקאן (מיאמוטו מוסשי) הנמצא בכפר הולדתו (אוהרה-שו)  ומאחדים אותו ביום ה-19 במאי 2009, יום  פטירתו של מיאמוטו מוסאשי ומוקירים את האנשים הנוצרים בליבם את זכרו, סיפורו ועוטפים אותנו שוב ברוחו המיוחדת.
העלאה של נס של יום פטירתו וכל יום אחר נועדו להחדיר בלב בני האדם את רוח האחדות אשר תמנע בעתיד כל צער ומכאוב.

 

 

© 2009 Dojo Miyamoto Musashi